ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
วัตถุประสงค์
คู่มือการใช้บริการ
คำถาม Hot Hit !
“สรรพากร CallCenter ขอบอก”
ประกาศข่าวสาร
Link หมายเลขโทรศัพท์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Collaboration
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Chat
Contact Us สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน
ติดต่อเรา

บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกคำถาม :: 1161 ::
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Web Chat (Terms and Conditions of using Web chat.) 

ให้บริการสอบถามเฉพาะภาษีอากรและข้อมูลสรรพากร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ทุกวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ (This Web chat
       service can beavailable in office hours: Monday - Friday 8.30 AM - 4.00 PM and this service will be serve
       only TAX Knowledge.)
หากผู้ใช้บริการเข้ามานอกเวลาทำการจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

กรมสรรพากรจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเท่านั้น ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
      ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(This Web chat will protect the right privacy which state official must not disclose to
      others due to section 28 of the official information act B.E. 2540.)
  
กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการลำดับถัดไป กรณีที่ท่านเว้นระยะการสนทนาเป็นเวลานานเกิน 30 วินาที (The conversation
       will be cutted off alfer no reasponse within 30 second.)
กรุณาเลือกประเภทการสนทนาให้ตรงกับความต้องการ (Please select suitable conversation type.)
การสนทนาให้ใช้ภาษาสุภาพ (The conversation must be polite.)

กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ (The Revenue Department preserves the right to answer as follows.)
       -  กรณีไม่ระบุเลขประจำตัวประชาชน และ ชื่อ - สกุล ตามทะเบียนราษฎร์ (No specify ID number, Name and Surname as
             Meldestelle data.)

       -  การสอบถามข้อมูลการชำระภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือข้อมูลส่วนบุคคล (Request Information of Taxable, Taxable ID
            or personal information.)

       -  การสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรที่มีข้อเท็จจริงสลับซับซ้อน ซึ่งจะต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบ หรือมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
           ข้อเท็จจริงตาม
หนังสือแจ้งการประเมินของเจ้าพนักงาน หรือคำพิพากษาของศาล (Request the information about law which is complicated
            and need document support; including the evaluation form from the authority and the hearing of court.)

       -  การสอบถามเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร (The scope of information is not in the Revenue Department's
            responsibility.)

       -  คำถามที่ไม่ชัดเจน
(The question is unclear.)


สรรพากร Call Center ให้บริการข้อมูลสรรพากรเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของกรมสรรพากร
เพื่อประโยชน์ของท่านในการนำไปใช้อ้างอิง กรุณาหารือเป็นลายลักษณ์อักษร
In the principle of service, RD Call Center will service your benefit from the database of the Revenue Department,
please request information by sending the formal writing to the Revenue Department.

ระบบขัดข้อง อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ
ขออภัยในความไม่สะดวกNavigator : ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร > Webchat